PADIGLIONE SAN MARINO (REPUBBLICA DI) “Friendship Project: Sculpture and Architecture of Art” – Biennale Architettura 2021

Sede: Sede: Ateneo Veneto, Campo San Fantin, San Marco 1897 Commissario: Paolo Rondelli Curatore: Vincenzo Sanfo Espositori: Fan Haimin, Fu Yuxiang, Fan Wei Min, Min Yiming, Nie Jing Zhu, Shen Jingdong, Wang Yi, Wu Wei, Zhang Hongmei, Zhang Zhaohong, Zhu Shangxi, Massimiliano Raggi, Enrico Muscioni, UNIRSM, Marco Nereo Rotelli   Il Padiglione     l …

Read morePADIGLIONE SAN MARINO (REPUBBLICA DI) “Friendship Project: Sculpture and Architecture of Art” – Biennale Architettura 2021